معرفی هلدینگ های وابسته به بنیاد مستضعفان

پارسیان

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

هلدینگ سیاحتی پارسیان