بنیاد مستضعفان|واحد‌های تابعه

در شبکه های مجازی

زیرمجموعه ها

ردیفنام کسب و کارمدیر عامل
1پارسیانحشمت الله قنبری همدانی
2موسسه دانشمندعلیرضا زاهدی
3فردوس پارسعظیم رجایی
4آزاد راه تهران - شمـالسعید شاهسواری
5پایا سامان پارسمجید شاهسواری
6بانک سیناجعفر صفائی مزید
7انرژی گستر سینامحمد زیار
8صنایع غذایی سیناحمیدرضا شیران
9برق و انرژی صبامحسن امیری
10بنیاد علویوحید خاوئی
11کاوه پارسهاشم نظام آبادی