در شبکه های مجازی

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ مزایده
  مناقصه
18 مناقصه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ مزایده