در شبکه های مجازی

جزییات مناقصه و مزایده

جذب نیروی انسانی نیروگاه خرم آباد

فراخوان

نیروگاه خرم آباد / نیروگاه خرم آباد

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (سهامی خاص) با هدف جذب سرمایه انسانی متخصص جهت بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد از بین داوطلبان بومی استان لرستان طی آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش با شرایط زیر در قالب قرارداد مدت معین دعوت به همکاری می نماید.

ریال

داخلی

عادی