در شبکه های مجازی

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده و مناقصه عمومی نوبت اول هتل پارسیان عالی قاپو

مزایده

مستضعفان / مستضعفان

آگهی مزایده و مناقصه عمومی نوبت اول هتل پارسیان عالی قاپو

ریال

داخلی

عادی

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۰۰

هتل پارسیان عالی قاپو

03132227929