در شبکه های مجازی

مناقصه عمومی شرکت نساجی حجاب شهرکرد

مناقصه

مستضعفان

مستضعفان

جاری

۱۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۴۳

اطلاعات تکمیلی


۱۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۴۲

۲۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۴۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.