در شبکه های مجازی

 

همکار گرامی
در مرحله تکمیل ثبت نام داوطلبان خدمت در مواکب بنیاد مستضعفان در مناطق مرزى کشور، ضرورى است برای صدور حکم ماموریت، مواردى چون وضعیت اشتغال (شاغل/ بازنشسته)، کد ملی و محل خدمت‌ خود را به طور دقیق در سامانه اعلام نمایید.
شایان توجه است، اعطای ۵ روز مرخصی تشویقی و مبلغ مساعده، صرفاً مخصوص آن دسته از همکارانى است که جهت زیارت به کربلاى معلى مشرف می‌شوند و
برای خادمان داوطلب در مواکب، حکم ماموریت اداری تا ۷ روز بدون پرداخت حق ماموریت و با پوشش بیمه حوادث و مسئولیت در نظر گرفته شده است.