با توجه به نتایج عملکرد برنامه‌های اول تا چهارم و برپایه گزارش شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت محیطی، جدول SWOT گروه بنیاد و توجه به مطالبات اجتماعی از بنیاد برای تهیه و تنظیم برنامه میان مدت پنجم در چارچوب اهداف اصلی، استراتژی‌های اصلی گروه بنیاد به شرح زیر می باشد:

 
 • ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات برای کمک به توانمندسازی مستضعفان
 • ارائه الگوی موثر در کمک به توانمند سازی جامع نگر و پایدار در مناطق نیازمند و مستعد
 • توسعه مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • توسعه صادرات و کالا و خدمات
 • خروج از رشته فعالیت‌های غیر راهبردی و حضور قوی تر در فعالیت‌های با بازده بالاتر اقتصادی با آثار اجتماعی مطلوب و راهبردی
 • توسعه متمرکز مدیریت بازاریابی و صادرات هم افزا و مشارکتی در گروه بنیاد
 • استفاده از روش های تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های متنوع
 • ارتقاء سطح مدیریت در گروه با اعطای اختیار کافی به منظور رشد خلاقیت مدیران در محیط کسب و کار
 • ایجاد شبکه تحقیق و توسعه و مدیریت دانش با محوریت بهبود کسب و کار به منظور ارتقاء فناوری برای دستیابی به بهره وری
 • ارتقاء مهارت و فرهنگ سازمانی با توانمندسازی منابع انسانی، توسعه سلامت با تاکید بر شاخص ها و روحیه جهادی
 • کمک به تجاری سازی فناوری های دانش بنیان