فعالیت های شاخص بنیاد مستضعفان در سال 1399

میلیارد تومان ۲۵۰۰ test
کل کمک‌های کرونایی
واحد ۹۵۰۰ test
ساخت خانه برای خانواده‌های چند معلول
میلیارد تومان ۴۸ test
تأمین هزینه خرید تبلت دانش‌آموزی
نفر ۲۶۸۵ test
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
میلیون بسته ۲.۱۲ test
تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی
میلیارد ۶۰ test
مجموع کمک‌ها به حوزه بهداشت و درمان

گزارش تصویری

Loading